Polityka prywatności

Podstawowe definicje

„Dane Osobowe”informacje o  osobie  fizycznej  zidentyfikowanej  lub  możliwej  do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,  genetyczną,  psychiczną,  ekonomiczną,  kulturową  lub  społeczną  tożsamość,  w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

„Przetwarzanie Danych osobowych” – oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Sklep Internetowy” – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: www.balonowelove.pl, za pośrednictwem którego możliwe jest uzyskanie informacji o Towarze i jego dostępności oraz kupno Towaru lub zlecenie świadczenia usługi.

Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba fizyczna będąca konsumentem; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość.

„Użytkownik” – osoba fizyczna wchodząca na stronę Sklepu Internetowego lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Wprowadzenie

Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie informacji na temat tego, jak gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, gdy wykorzystywany jest nasz sklep internetowy. Obejmuje to wszystkie dane osobowe, jakie zostaną podane za pośrednictwem tego sklepu internetowego m.in. podczas składania zamówień za pośrednictwem sklepu.

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i dbamy o Twoją prywatność. Dokument, który czytasz zawiera informacje o zasadach na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.

Zarazem celem polityki jest należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Poniżej znajdziesz podstawowe zasady na podstawie, których dochodzi do przetwarzania przez nas danych osobowych:

Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Celebre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. ul. Hoża 1 lok 7, 00-528 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000872444 (dalej „Celebre” lub „My”).

We wszelkich sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z nami w sposób następujący:

        listownie na adres siedziby Celebre wskazany powyżej;

        poprzez email: daneosobowe@balonowelove.pl

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych. Dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu:

        świadczenia usług drogą elektroniczną co obejmuje w szczególności składanie zamówień na dostawę zamówionych towarów, udostepnienia treści na stronach internetowych Celebre, udostepnienie formularzy kontaktowych, umożliwienie obsługi reklamacji, realizację umowy lub udostępnienie na stronach  internetowych Celebre naszej oferty;

        w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom, a także zapewnieniu poprawnego działania systemów wykorzystywanych do świadczenia tych usług, w związku z realizacją naszych celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu;

        w celach marketingu bezpośredniego oferowanych produktów lub usług wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Celebre, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami;

        w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Celebre w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom, w związku z prawnie uzasadnionym interesem Celebre;

        w celu niezbędnym do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności poprzez wykazanie przez nas przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

        zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);

        niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której dane osobowe dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);

        niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);

prawnie uzasadnione interesy realizowane przez nas lub przez stronę trzecią, którymi mogą być operatorzy płatności elektronicznych  (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).Zakres przetwarzania. Przetwarzanie Twoich danych osobowych może obejmować: numer zamówienia, numer faktury lub paragonu, imię i nazwisko, adres do faktury, adres do dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy w przypadku zakupu na jej rzecz, numer NIP, informacje dotyczące wybranej przez Ciebie płatności, historia komunikacji oraz informacje gromadzone za pomocą plików cookies.

Odbiorcy danych. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym osobom działającym w imieniu Celebre, który jako administrator nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, za wyjątkiem ich ujawniania podmiotom je przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Celebre świadczącym usługi teleinformatyczne, księgowe, prawne, marketingu, archiwizacji, oraz podmiotom, które uczestniczyć będą w dostawie zamówionego towaru, takim jak firmy kurierskie lub poczta polska, jak również podmiotom którym Celebre jako administrator jest upoważniony lub zobowiązany do przekazania danych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio przez okres realizacji stosownej umowy, w tym okresu reklamacyjnego, przez czas w którym przepisy nakazują Celebre jako administratorowi przechowywanie danych (w tym wynikających z ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych lub RODO), lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których może być konieczne dysponowanie danymi.

Obszar przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane przez Celebre będą przechowywane wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem jednakże, że wobec potrzeby dostawy zamówionego towaru poza ten obszar możliwe jest przekazanie danych firmie realizującej dostawę poza ten obszar. Dane osobowe mogą być również przekazywane poza ten obszar wobec możliwego korzystania przez Celebre z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmy informatyczne – wówczas takie przekazanie nastąpi na podstawie standardowych klauzul zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez organ nadzorczy stosowanych przez te firmy. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest  niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami,  a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych przepisami sytuacjach. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt z nami w sposób określony wyżej przy określeniu administratora danych osobowych.

Informujemy, że przysługuje Ci ponadto prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub innego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza postanowienia przepisów o ochronie danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Profilowanie. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane przy wykorzystaniu informacji o Twojej aktywnosci na stronie, w tym dokonanych wyborach lub zakupach, historii przeglądania, w celu dostosowania informacji marketingowych do Twoich indywidualnych preferencji.

Zasady przetwarzania danych osobowych. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności zapewniamy, że przetwarzane dane są:

        przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;

        adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

        prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

        przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane;

        przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, ochronę przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz przypadkową utratą. Wykorzystujemy odpowiednie środków techniczne i organizacyjne;

        zbierane w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Dobrowolność podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić Celebre wypełnienie celu dla których dane osobowe miały zostać przekazane. W szczególności niepodanie niektórych danych osobowych (jak np. danych adresowych) może uniemożliwić dokonanie zakupu w naszym sklepie internetowym, udzielenie odpowiedzi na korespondencję lub obsługę sprawy w związku z skierowanym do nas zapytaniem, jak również wykonanie ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Cookies. Nasze strony internetowe mogą wykorzystywać pliki cookies i podobne technologie w celach statystycznych poprzez zbieranie informacji o Twoich odwiedzinach podstron sklepu internetowego Celebre razem z informacją o Twojej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, jak również w celu świadczenia usług poprzez utrzymywanie na serwerze tzw. sesji, a także w celu umożliwienia przystosowania serwisu sklepu Celebre do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych elementów stron sklepu internetowego Celebre. Korzystanie z witryny naszego sklepu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zaś, że wyrażasz zgodę na umieszczenie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy Administratora danych, polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem Internetowym reklamodawców oraz partnerów Sklepu Internetowego.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient/Użytkownik korzysta z Sklepu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

W zakresie informacji o preferencjach Klienta/Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Klient/Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające
z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Na stronie Sklepu Internetowego są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Klientów/Użytkowników do Administratorów takich jak, np.: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius. Zmiana Polityki przetwarzania. W związku z ciągłym rozwojem naszego sklepu internetowego, jak również wobec postępu techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na naszej stronie internetowej.