Shipments and returns

Your pack shipment

Packages are generally dispatched within 2 days after receipt of payment and are shipped via UPS with tracking and drop-off without signature. If you prefer delivery by UPS Extra with required signature, an additional cost will be applied, so please contact us before choosing this method. Whichever shipment choice you make, we will provide you with a link to track your package online.

Shipping fees include handling and packing fees as well as postage costs. Handling fees are fixed, whereas transport fees vary according to total weight of the shipment. We advise you to group your items in one order. We cannot group two distinct orders placed separately, and shipping fees will apply to each of them. Your package will be dispatched at your own risk, but special care is taken to protect fragile objects.

Boxes are amply sized and your items are well-protected.

Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie informacji na temat tego, jak gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, gdy wykorzystywany jest nasz sklep internetowy. Obejmuje to wszystkie dane osobowe, jakie zostaną podane za pośrednictwem tego sklepu internetowego m.in. podczas składania zamówień za pośrednictwem sklepu.

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i dbamy o Twoją prywatność. Dokument, który czytasz zawiera informacje o zasadach na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.

Zarazem celem polityki jest należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Poniżej znajdziesz podstawowe zasady na podstawie, których dochodzi do przetwarzania przez nas danych osobowych:

Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Celebre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000872444 (dalej „Celebre” lub „My”).

We wszelkich sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z nami w sposób następujący:

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych. Dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną co obejmuje w szczególności składanie zamówień na dostawę zamówionych towarów, udostepnienia treści na stronach internetowych Celebre, udostepnienie formularzy kontaktowych, umożliwienie obsługi reklamacji, realizację umowy lub udostępnienie na stronach internetowych Celebre naszej oferty;

 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom, a także zapewnieniu poprawnego działania systemów wykorzystywanych do świadczenia tych usług, w związku z realizacją naszych celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu;

 • w celach marketingu bezpośredniego oferowanych produktów lub usług wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Celebre, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Celebre w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom, w związku z prawnie uzasadnionym interesem Celebre;

 • w celu niezbędnym do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności poprzez wykazanie przez nas przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);

 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której dane osobowe dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);

 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);

 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez nas lub przez stronę trzecią, którymi mogą być operatorzy płatności elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Zakres przetwarzania. Przetwarzanie Twoich danych osobowych może obejmować: numer zamówienia, numer faktury lub paragonu, imię i nazwisko, adres do faktury, adres do dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy w przypadku zakupu na jej rzecz, numer NIP, informacje dotyczące wybranej przez Ciebie płatności, historia komunikacji oraz informacje gromadzone za pomocą plików cookies.

Odbiorcy danych. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym osobom działającym w imieniu Celebre, który jako administrator nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, za wyjątkiem ich ujawniania podmiotom je przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Celebre świadczącym usługi teleinformatyczne, księgowe, prawne, marketingu, archiwizacji, oraz podmiotom, które uczestniczyć będą w dostawie zamówionego towaru, takim jak firmy kurierskie lub poczta polska, jak również podmiotom którym Celebre jako administrator jest upoważniony lub zobowiązany do przekazania danych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio przez okres realizacji stosownej umowy, w tym okresu reklamacyjnego, przez czas w którym przepisy nakazują Celebre jako administratorowi przechowywanie danych (w tym wynikających z ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych lub RODO), lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których może być konieczne dysponowanie danymi.

Obszar przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane przez Celebre będą przechowywane wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem jednakże, że wobec potrzeby dostawy zamówionego towaru poza ten obszar możliwe jest przekazanie danych firmie realizującej dostawę poza ten obszar. Dane osobowe mogą być również przekazywane poza ten obszar wobec możliwego korzystania przez Celebre z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmy informatyczne – wówczas takie przekazanie nastąpi na podstawie standardowych klauzul zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez organ nadzorczy stosowanych przez te firmy.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych przepisami sytuacjach. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt z nami w sposób określony wyżej przy określeniu administratora danych osobowych.

Informujemy, że przysługuje Ci ponadto prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub innego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza postanowienia przepisów o ochronie danych osobowych.

Profilowanie. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane przy wykorzystaniu informacji o Twojej aktywnosci na stronie, w tym dokonaych wyborach lub zakupach, historii przeglądania, w celu dostosowania informacji marketingowych do Twoich indywidualnych preferencji.

Zasady przetwarzania danych osobowych. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności zapewniamy, że przetwarzane dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;

 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 • przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane;

 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, ochronę przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz przypadkową utratą. Wykorzystujemy odpowiednie środków techniczne i organizacyjne;

 • zbierane w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Dobrowolność podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić Celebre wypełnienie celu dla których dane osobowe miały zostać przekazane. W szczególności niepodanie niektórych danych osobowych (jak np. danych adresowych) może uniemożliwić dokonanie zakupu w naszym sklepie internetowym, udzielenie odpowiedzi na korespondencję lub obsługę sprawy w związku z skierowanym do nas zapytaniem, jak również wykonanie ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Cookies. Nasze strony internetowe mogą wykorzystywać pliki cookies i podobne technologie w celach statystycznych poprzez zbieranie informacji o Twoich odwiedzinach podstron sklepu internetowego Celebre razem z informacją o Twojej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, jak również w celu świadczenia usług poprzez utrzymywanie na serwerze tzw. sesji, a także w celu umożliwienia przystosowania serwisu sklepu Celebre do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych elementów stron sklepu internetowego Celebre. Korzystanie z witryny naszego sklepu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zaś, że wyrażasz zgodę na umieszczenie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym.

Zmiana Polityki przetwarzania. W związku z ciągłym rozwojem naszego sklepu internetowego, jak również wobec postępu techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na naszej stronie internetowej.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Celebre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego balonowelove.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

O NAS

Właścicielem Sklepu Internetowego jest Celebre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000872444 (dalej „Celebre” lub „My”).

Możesz kontaktować się z nami poprzez:

 • email: biuro@balonowelove.pl

 • telefonicznie pod numerem: +48 798 988 258

 • listownie na adres: Celebre Sp. z o.o., ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa;

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Do złożenia zamówienia (dalej „Zamówienie”) wymagana jest akceptacja Regulaminu. W przypadku odmowy akceptacji Regulaminu, nie będziesz miał możliwości Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych pomiędzy Celebre i klientami indywidualnymi, tj. konsumentami, jak i pomiędzy Celebre i klientami biznesowymi (zwanymi dalej łącznie „Klientami”).

Klient zgadza się na dostarczanie wszelkiej korespondencji przez Celebre za pomocą wiadomości email.

Dokładamy starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Jednakże korzystanie ze Sklepu Internetowego i składanie Zamówień może wymagać korzystania z przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Internet Edge lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli. Do składania Zamówień wymagane jest też posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

Sklep Internetowy korzysta z mechanizmu plików „cookies”, których zadaniem jest poprawne działanie Strony Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, jednakże informujemy, że wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania ze Strony Sklepu Internetowgo.

Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Prezentowane na stronach Sklepu internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu cywilnego.

Akceptując niniejszy Regulamin Klient zgadza się na dostarczanie wszelkiej korespondencji przez Celebre za pomocą wiadomości e-mail.

REJESTRACJA

W celu utworzenia konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym, jednakże umożliwia Klientowi korzystanie z pełnej funkcjonalności udostępnionej Klientom Sklepu Internetowego.

W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Celebre na stronie Sklepu Internetowego i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Celebre poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło. Klient w celu założenia konta lub złożenia Zamówienia powinien zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Celebre. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych. Rejestracja oraz korzystanie z konta są nieodpłatne.

Przypominamy, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują tego typu zagrożenia. Informujemy, że Celebre nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do konta.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Składanie Zamówienia następuje poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do koszyka, wskazanie danych nabywcy, sposobu dostawy i płatności, oraz ewentualnych uwag do złożonego Zamówienia lub adresu dostawy. W przypadku woli wystawienia faktury VAT lub dostarczenia paragonu wraz z nr VAT Klienta niezbędne jest również podanie odpowiednich danych umożliwiających wystawienie właściwego dokumentu księgowego.

Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis Zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres Klienta lub dane do dostawy, dane nabywcy w przypadku zgłoszenia woli otrzymania faktury VAT.

W następnym kroku Klient, o ile potwierdza Zamówienie i jego warunki powinien dokonać wyboru opcji „Kupuję i płacę” oraz dokonać akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminem oraz Polityki Prywatności. Następnie Klient kierowany jest na stronę płatności za Zamówienie. Płatność za towary oraz koszty dostawy następuje z góry, za pomocą: serwisu Przelewy24, gdzie można dokonać przelewu online w jednym z 322 banków, płatności BLIK, płatności za pośrednictwem kart kredytowych/płatniczych w PLN, Apple Pay, Google Pay, PayPo,

Dokonanie tej czynności i otrzymanie przez Celebre potwierdzenia zapłaty oznacza złożenie Zamówienia. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia Zamówienia.

Po złożeniu Zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłana zostanie wiadomość, potwierdzająca złożenie Zamówienia i treść złożonego Zamówienia.

Z chwilą potwierdzenia przez Sklep Internetowy przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów objętych Zamówieniem. Potwierdzenie następuje w formie wiadomości e-mail. W dalszej kolejności Klientowi przesyłane są bieżące informacje o przebiegu i realizacji Zamówienia.

Celebre przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

CENA

Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia.

Korzystając z promocji w Sklepie Internetowym należy mieć na uwadze, że nie podlegają one łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

Celebre zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian. Z zastrzeżeniem kolejnych przepisów zmiany, o których mowa wyżej nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

W przypadku klientów biznesowych nie będących Konsumentami, jeżeli Celebre odkryje błąd w cenie towaru, poinformuje takiego Klienta o wykrytym, które będzie miał możliwość kontynuowania zakupu towaru w prawidłowej cenie lub wycofania złożonej przez siebie oferty. Zamówienie nie będzie przetwarzane do chwili otrzymania od takiego Klienta biznesowego informacji o kontynuowaniu albo wycofaniu oferty. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem biznesowym za pomocą danych kontaktowych podanych podczas procesu Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, o czym właściwy Klient zostanie powiadomiony e-mailem. Jeśli błąd w podanej cenie jest oczywisty i niewątpliwy oraz cena może być racjonalnie uznana przez Klienta biznesowego jako cena nieprawidłowa, uznaje się, że Celebre nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi biznesowemu towarów po niewłaściwej cenie.

FAKTURY

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Celebre wszelkich dokumentów księgowych w tym paragonów, faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

DOSTAWA

Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od chwili wysłania do Klienta informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i/lub rozpoczęciu realizacji Zamówienia.

Dostarczenie przedmiotu Zamówienia możliwe jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Celebre udostępni dodatkową opcję dostawy poza wskazane terytorium.

W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie realizacji.

Dostawa towarów będących przedmiotem Zamówienia w Sklepie Internetowym odbywa się za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej.

Klient powinien podać prawidłowe i dokładne dane do dostawy. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub niemożliwość dokonania dostawy.

Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika firmy kurierskiej spisania właściwego protokołu. Zwracamy uwagę, że podmioty dokonujące dostawy zamówionego towarów mogą posługiwać się własnymi regulacjami w zakresie sposobu i jakości realizacji dostawy, które mogą też określać sposoby reklamacji uszkodzonych lub utraconych przesyłek. W zakresie tym może być konieczne zapoznanie się z właściwymi regulacjami wskazanych firm odpowiedzialnych za dostawę.

RĘKOJMIA I GWARANCJA

Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu Celebre zapewnia dostawę zamówionego towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Celebre jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

W przypadku Klientów biznesowych nie będących Konsumentami, którzy nabywają towar w celu związanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą odpowiedzialność Celebre z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient biznesowy zapłacił Celebre za nabycie danego towaru.

Jeśli na towar została udzielona gwarancja przez jego producenta lub dystrybutora, informacja o udzielonej gwarancji, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie Internetowym. W przypadku korzystania z uprawnień z gwarancji Klient reklamuje towar bezpośrednio u wystawcy gwarancji zgodnie z informacjami podanymi w dokumencie gwarancyjnym.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, Klient będący Konsumentem ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania zamówienia lub od dnia otrzymania przez Klienta ostatniej części zrealizowanego zamówienia, jeżeli było ono realizowane w częściach lub od dnia otrzymania zamówienia przez wskazaną osobę trzecią inną niż dostawca.

Przez Konsumenta w myśl niniejszego Regulaminu rozumie, się zarówno osobę fizyczną, zawierającą z Celebre umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, ale również Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą z Celebre za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, w sytuacji, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłania go na adres Celebre, tj. ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa.

Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpienia od umowy może zostać złożone na formularzu odstąpienia, którego wzór znajduje się tutaj, jednak skorzystanie z takiego formularza nie jest obowiązkowe.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętego umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy poprzez wysyłkę towaru na adres Celebre, tj. ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa.

W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy Celebre nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem, iż jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy, Celebre nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi jednak bezpośrednie koszty odesłania towarów.

Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

Celebre może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z przepisami prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi wobec towarów wyprodukowanych według specyfikacji przez niego określonej lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Oznacza to, że nie istnieje obowiązek przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie Konsumenta lub na życzenie Konsumenta zmodyfikowanego. Podobnie jest w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Celebre.

Celebre w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Jeżeli reklamacja dotyczyć będzie towaru, zaś z okoliczności wynikać będzie, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Celebre, Klient będzie zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru na własny koszt na adres siedziby Celebre. W celu rozpatrzenia reklamacji konieczne jest również dostarczenie dowodu zakupu.

Klient może również zgłosić Celebre reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Celebre. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@balonowelove.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Celebre niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udzieli Klientowi odpowiedzi.

Informujemy, że nie korzystamy z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Celebre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000872444. Dane osobowe Klientów są gromadzone, przetwarzane i chronione z najwyższą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieodzowne w celu realizacji Zamówienia, prowadzenie konta Klienta oraz w celach, na które Klient wyrazi odrębną zgodę.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności promocyjnej, reklamowej lub podobnej.

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Celebre, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Celebrę wyrażoną na piśmie.

Dostępność towarów będzie aktualizowana na bieżąco z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem, a Celebre rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Celebre.

W zakresie nieuregulowanym stosuje się właściwe przepisy prawa obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Celebre zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Celebre do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie Internetowej Sklepu treści zmienionego Regulaminu. Dodatkowo Klienci posiadający konto na stronie Sklepu Internetowego zostaną poinformowani o planowanej zmianie na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu, poprzez przesłanie drogą elektroniczną wiadomości zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy taki Klient nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Celebre, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzonego konta Klienta.

Czeka Cię organizowanie urodzin? Planujesz ważne przyjęcie firmowe? Elegancka dekoracja sali weselnej poszukiwana? Zbliża się 40 rocznica ślubu Twoich dziadków? Przyjaciółka spodziewa się dziecka i balony na baby shower spędzają Ci sen z powiek? A może impreza halloweenowa w tym roku wypada właśnie u Ciebie?

Przygotowanie idealnego przyjęcia od A do Z wymaga sporo uwagi! Na szczęście Balonowe Love oferuje cudowne rozwiązania, które sprawią, że każde Twoje wydarzenie będzie przepiękne i niezapomniane!

Balony z helem, balony z konfetti, dekoracje z balonów, bukiety balonowe, girlanda urodzinowa, piniata, ozdoby na stół, klimat boho, styl glamour? Powiedz nam o czym marzysz, daj nam chwilkę i zobaczysz … jak dzieje się magia. Zaufaj profesjonalistom – o wyjątkowych imprezach wiemy dosłownie wszystko!

Opierając się o nasze bogate doświadczenie i zmysł estetyczny, gwarantujemy, że wykonamy nawet najbardziej niepowtarzalne wzory i konstrukcje z balonów! Jesteśmy w stanie zaaranżować cudowne, niepowtarzalne dekoracje na każde przyjęcie i w każdym temacie przewodnim.

Dekoracja sali weselnej w stylu boho, pierwsze urodziny Twojego maleństwa, przyjęcia dla dzieci w klimacie safari, szalone akcesoria na wieczór panieński – możesz nam powierzyć wszystko, kochamy wyzwania! Potrafimy zbudować odpowiedni klimat każdej imprezy – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Spełniamy balonowe marzenia we wszystkich tematach, stylach i kolorach! Nie zapominamy też o pysznych, dekoracyjnych tortach, zaproszeniach, przebraniach i akcesoriach. Obiecywaliśmy przecież przygotowanie przyjęcia od A do Z – nie rzucamy słów na wiatr!

Wystrój wnętrza możemy zaaranżować dokładnie według Twojego scenariusza, ale równie chętnie doradzimy i zainspirujemy Cię naszymi pomysłami. Ogranicza nas wyłącznie wyobraźnia!

Profesjonalizm, zaangażowanie i ogrom pasji do tego, co piękne i niepowtarzalne – to nasze główne wyróżniki! Dekoracje Balonowe Love kochają wszyscy, którzy cenią klasę, niebanalny design i mistrzowskie wykonanie. Wiemy, że zaczarują także Ciebie!

Secure payment

Our secure payment

With SSL

Using Visa/Mastercard/Paypal

About this services

1. PŁATNOŚCI PRZY OSOBISTYM ODBIORZE TOWARU :

W momencie kiedy złożysz zamówienie i wybierzesz opcję odbioru osobistego, skontaktuj się z nami w celu ustalenia daty i godziny odbioru zamówienia oraz określ metodę płatności. Po potwierdzeniu zamówienia przystąpimy do jego realizacji. Na miejscu w showroomie realizujemy tylko płatności bezgotówkowe.

2. PŁATNOŚĆ PRZELEWEM:

Po złożeniu zamówienia zostanie ono zrealizowane zaraz po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

Poniżej dane do przelewu :

BALONOWE LOVE

CELEBRE SP. Z O.O.

UL. GÓRCZEWSKA 53

01-401 WARSZAWA

Numer konta : 20 1240 1112 1111 0011 0348 5424

W tytule przelewu należy wpisać:

zamówienie BL + imię i nazwisko

lub jeśli składałeś zamówienie telefonicznie bądź przez social media– data zamówienia oraz imię i nazwisko.

W sytuacji, gdy w tytule przelewu zostaną podane inne dane może się to przyczynić do opóźnienia lub nawet uniemożliwienia poprawnego zaksięgowania wpłaty, a tym samym opóźnienia realizacji Twojego zamówienia.

Nie uwzględniamy płatności na podstawie przesłanych potwierdzeń przelewu.

3. PŁATNOŚĆ KARTĄ PŁATNICZĄ ONLINE :

Zamówienie zostanie zrealizowane tak jak w pkt. 2, czyli po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie bankowym. Systemy autoryzacji kart płatniczych oraz przelewów bankowych w Dotpay gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa klientom sklepów internetowych.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku woli odstąpienia od umowy zawartej z Celebre Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej balonowelove.pl.

Dane Klienta :

Imię i Nazwisko

………………………………………………………………………………………………………

Dane firmy ( nazwa, NIP )

………………………………………………………………………………………………………

Adres

………………………………………………………………………….……………………………

Kod pocztowy …………………….. Miejscowość ………………………………………………

E-mail ………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu ……………………………………………………………………………………..

Data otrzymania zamówienia …………………………………………………………………….

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych

praw konsumentów (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy kupna – sprzedaży Dane towaru:

– nazwa produktu i ilość

………………………………………………………………………

– indeks produktu

…………………………………………………..………………….

– numer zamówienia

…………………………………………………………………….

– numer faktury Vat

…………………………………………………………………….

Proszę o zwrot kwoty

………………………………..……………………………………

Słownie ………………………………………….……………………………………………………

Numer rachunku bankowego ……………………………………………………………………………….

Dane posiadacza rachunku bankowego ……………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zwracam produkt w pełni kompletny oraz w nienaruszonym stanie.

……………………………………………………….

Data i czytelny podpis Klienta

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 2 poz. 271 z poź. zm.) w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru bez śladów użytkowania świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia wraz z kompletem akcesoriów i dokumentów m.in. karta gwarancyjna, dowód zakupu oraz poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu.

UWAGA!!! Dowód zakupu (paragon/faktura) należy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem osoby, która odstępuje od umowy zawartej na odległość. Zwrot należności za zwrócone towary, nastąpi w terminie 14 dni roboczych na wskazane konto od daty otrzymania zwrotu. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem, Klient zwraca przesyłkę na własny koszt.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku woli odstąpienia od umowy zawartej z Celebre Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej balonowelove.pl.

Dane Klienta :

Imię i Nazwisko

………………………………………………………………………………………………………

Dane firmy ( nazwa, NIP )

………………………………………………………………………………………………………

Adres

………………………………………………………………………….……………………………

Kod pocztowy …………………….. Miejscowość ………………………………………………

E-mail ………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu ……………………………………………………………………………………..

Data otrzymania zamówienia …………………………………………………………………….

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych

praw konsumentów (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy kupna – sprzedaży Dane towaru:

– nazwa produktu i ilość

………………………………………………………………………

– indeks produktu

…………………………………………………..………………….

– numer zamówienia

…………………………………………………………………….

– numer faktury Vat

…………………………………………………………………….

Proszę o zwrot kwoty

………………………………..……………………………………

Słownie ………………………………………….……………………………………………………

Numer rachunku bankowego ……………………………………………………………………………….

Dane posiadacza rachunku bankowego ……………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zwracam produkt w pełni kompletny oraz w nienaruszonym stanie.

……………………………………………………….

Data i czytelny podpis Klienta

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 2 poz. 271 z poź. zm.) w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru bez śladów użytkowania świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia wraz z kompletem akcesoriów i dokumentów m.in. karta gwarancyjna, dowód zakupu oraz poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu.

UWAGA!!! Dowód zakupu (paragon/faktura) należy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem osoby, która odstępuje od umowy zawartej na odległość. Zwrot należności za zwrócone towary, nastąpi w terminie 14 dni roboczych na wskazane konto od daty otrzymania zwrotu. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem, Klient zwraca przesyłkę na własny koszt.