REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Celebre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego balonowelove.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

O NAS

Właścicielem Sklepu Internetowego jest Celebre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000872444 (dalej „Celebre” lub „My”).

Możesz kontaktować się z nami poprzez:

  • email: biuro@balonowelove.pl

  • telefonicznie pod numerem: +48 798 988 258

  • listownie na adres: Celebre Sp. z o.o., ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa;

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Do złożenia zamówienia (dalej „Zamówienie”) wymagana jest akceptacja Regulaminu. W przypadku odmowy akceptacji Regulaminu, nie będziesz miał możliwości Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych pomiędzy Celebre i klientami indywidualnymi, tj. konsumentami, jak i pomiędzy Celebre i klientami biznesowymi (zwanymi dalej łącznie „Klientami”).

Klient zgadza się na dostarczanie wszelkiej korespondencji przez Celebre za pomocą wiadomości email.

Dokładamy starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Jednakże korzystanie ze Sklepu Internetowego i składanie Zamówień może wymagać korzystania z przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Internet Edge lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli. Do składania Zamówień wymagane jest też posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

Sklep Internetowy korzysta z mechanizmu plików „cookies”, których zadaniem jest poprawne działanie Strony Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, jednakże informujemy, że wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania ze Strony Sklepu Internetowgo.

Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Prezentowane na stronach Sklepu internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu cywilnego.

Akceptując niniejszy Regulamin Klient zgadza się na dostarczanie wszelkiej korespondencji przez Celebre za pomocą wiadomości e-mail.

REJESTRACJA

W celu utworzenia konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym, jednakże umożliwia Klientowi korzystanie z pełnej funkcjonalności udostępnionej Klientom Sklepu Internetowego.

W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Celebre na stronie Sklepu Internetowego i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Celebre poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło. Klient w celu założenia konta lub złożenia Zamówienia powinien zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Celebre. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych. Rejestracja oraz korzystanie z konta są nieodpłatne.

Przypominamy, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują tego typu zagrożenia. Informujemy, że Celebre nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do konta.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Składanie Zamówienia następuje poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do koszyka, wskazanie danych nabywcy, sposobu dostawy i płatności, oraz ewentualnych uwag do złożonego Zamówienia lub adresu dostawy. W przypadku woli wystawienia faktury VAT lub dostarczenia paragonu wraz z nr VAT Klienta niezbędne jest również podanie odpowiednich danych umożliwiających wystawienie właściwego dokumentu księgowego.

Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis Zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres Klienta lub dane do dostawy, dane nabywcy w przypadku zgłoszenia woli otrzymania faktury VAT.

W następnym kroku Klient, o ile potwierdza Zamówienie i jego warunki powinien dokonać wyboru opcji „Kupuję i płacę” oraz dokonać akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminem oraz Polityki Prywatności. Następnie Klient kierowany jest na stronę płatności za Zamówienie. Płatność za towary oraz koszty dostawy następuje z góry, za pomocą: serwisu Przelewy24, gdzie można dokonać przelewu online w jednym z 322 banków, płatności BLIK, płatności za pośrednictwem kart kredytowych/płatniczych w PLN, Apple Pay, Google Pay, PayPo,

Dokonanie tej czynności i otrzymanie przez Celebre potwierdzenia zapłaty oznacza złożenie Zamówienia. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia Zamówienia.

Po złożeniu Zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłana zostanie wiadomość, potwierdzająca złożenie Zamówienia i treść złożonego Zamówienia.

Z chwilą potwierdzenia przez Sklep Internetowy przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów objętych Zamówieniem. Potwierdzenie następuje w formie wiadomości e-mail. W dalszej kolejności Klientowi przesyłane są bieżące informacje o przebiegu i realizacji Zamówienia.

Celebre przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

CENA

Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia.

Korzystając z promocji w Sklepie Internetowym należy mieć na uwadze, że nie podlegają one łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

Celebre zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian. Z zastrzeżeniem kolejnych przepisów zmiany, o których mowa wyżej nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

W przypadku klientów biznesowych nie będących Konsumentami, jeżeli Celebre odkryje błąd w cenie towaru, poinformuje takiego Klienta o wykrytym, które będzie miał możliwość kontynuowania zakupu towaru w prawidłowej cenie lub wycofania złożonej przez siebie oferty. Zamówienie nie będzie przetwarzane do chwili otrzymania od takiego Klienta biznesowego informacji o kontynuowaniu albo wycofaniu oferty. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem biznesowym za pomocą danych kontaktowych podanych podczas procesu Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, o czym właściwy Klient zostanie powiadomiony e-mailem. Jeśli błąd w podanej cenie jest oczywisty i niewątpliwy oraz cena może być racjonalnie uznana przez Klienta biznesowego jako cena nieprawidłowa, uznaje się, że Celebre nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi biznesowemu towarów po niewłaściwej cenie.

FAKTURY

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Celebre wszelkich dokumentów księgowych w tym paragonów, faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

DOSTAWA

Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od chwili wysłania do Klienta informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i/lub rozpoczęciu realizacji Zamówienia.

Dostarczenie przedmiotu Zamówienia możliwe jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Celebre udostępni dodatkową opcję dostawy poza wskazane terytorium.

W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie realizacji.

Dostawa towarów będących przedmiotem Zamówienia w Sklepie Internetowym odbywa się za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej.

Klient powinien podać prawidłowe i dokładne dane do dostawy. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub niemożliwość dokonania dostawy.

Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika firmy kurierskiej spisania właściwego protokołu. Zwracamy uwagę, że podmioty dokonujące dostawy zamówionego towarów mogą posługiwać się własnymi regulacjami w zakresie sposobu i jakości realizacji dostawy, które mogą też określać sposoby reklamacji uszkodzonych lub utraconych przesyłek. W zakresie tym może być konieczne zapoznanie się z właściwymi regulacjami wskazanych firm odpowiedzialnych za dostawę.

RĘKOJMIA I GWARANCJA

Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu Celebre zapewnia dostawę zamówionego towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Celebre jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

W przypadku Klientów biznesowych nie będących Konsumentami, którzy nabywają towar w celu związanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą odpowiedzialność Celebre z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient biznesowy zapłacił Celebre za nabycie danego towaru.

Jeśli na towar została udzielona gwarancja przez jego producenta lub dystrybutora, informacja o udzielonej gwarancji, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie Internetowym. W przypadku korzystania z uprawnień z gwarancji Klient reklamuje towar bezpośrednio u wystawcy gwarancji zgodnie z informacjami podanymi w dokumencie gwarancyjnym.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, Klient będący Konsumentem ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania zamówienia lub od dnia otrzymania przez Klienta ostatniej części zrealizowanego zamówienia, jeżeli było ono realizowane w częściach lub od dnia otrzymania zamówienia przez wskazaną osobę trzecią inną niż dostawca.

Przez Konsumenta w myśl niniejszego Regulaminu rozumie, się zarówno osobę fizyczną, zawierającą z Celebre umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, ale również Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą z Celebre za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, w sytuacji, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłania go na adres Celebre, tj. ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa.

Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpienia od umowy może zostać złożone na formularzu odstąpienia, którego wzór znajduje się tutaj, jednak skorzystanie z takiego formularza nie jest obowiązkowe.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętego umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy poprzez wysyłkę towaru na adres Celebre, tj. ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa.

W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy Celebre nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem, iż jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy, Celebre nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi jednak bezpośrednie koszty odesłania towarów.

Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

Celebre może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z przepisami prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi wobec towarów wyprodukowanych według specyfikacji przez niego określonej lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Oznacza to, że nie istnieje obowiązek przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie Konsumenta lub na życzenie Konsumenta zmodyfikowanego. Podobnie jest w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Celebre.

Celebre w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Jeżeli reklamacja dotyczyć będzie towaru, zaś z okoliczności wynikać będzie, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Celebre, Klient będzie zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru na własny koszt na adres siedziby Celebre. W celu rozpatrzenia reklamacji konieczne jest również dostarczenie dowodu zakupu.

Klient może również zgłosić Celebre reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Celebre. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@balonowelove.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Celebre niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udzieli Klientowi odpowiedzi.

Informujemy, że nie korzystamy z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Celebre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000872444. Dane osobowe Klientów są gromadzone, przetwarzane i chronione z najwyższą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieodzowne w celu realizacji Zamówienia, prowadzenie konta Klienta oraz w celach, na które Klient wyrazi odrębną zgodę.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności promocyjnej, reklamowej lub podobnej.

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Celebre, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Celebrę wyrażoną na piśmie.

Dostępność towarów będzie aktualizowana na bieżąco z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem, a Celebre rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Celebre.

W zakresie nieuregulowanym stosuje się właściwe przepisy prawa obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Celebre zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Celebre do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie Internetowej Sklepu treści zmienionego Regulaminu. Dodatkowo Klienci posiadający konto na stronie Sklepu Internetowego zostaną poinformowani o planowanej zmianie na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu, poprzez przesłanie drogą elektroniczną wiadomości zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy taki Klient nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Celebre, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzonego konta Klienta.