REGULAMIN KONKURSU

Konkurs Walentynkowy

§1 DEFINICJE

Pojęcia stosowane w Regulaminie należy rozumieć́ w następujący sposób:

 1. Konkurs – konkurs prowadzony pod nazwą Konkurs Walentynkowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 2. Organizator – CELEBRE sp. z o.o., przy ul. Górczewskiej 53, 01-401 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000872444, o numerze NIP 527-29-43-528, o numerze REGON 387677079, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł;
 3. Sponsor – – CELEBRE sp. z o.o., przy ul. Górczewskiej 53, 01-401 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000872444, o numerze NIP 527-29-43-528, o numerze REGON 387677079, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł;
 4. Jury – 2 osobowy zespół wybrany przez Organizatora, pełniący funkcje przewidziane w Regulaminie;
 5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca warunki udziału w Konkursie, która dokonała zgłoszenia do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonego przez Organizatora dla użytkowników portalu Instagram.
 2. Konkurs odbywa się̨ na Instagramie na portalu społecznościowym www.instagram.com, na profilu @balonowelove_ , pod adresem Internetowym https://www.instagram.com/balonowelove_/
 3. Celem Konkursu jest promocja marki Balonowe Love.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram w związku z tym, w tym zakresie Serwis Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Uczestników Konkursu.
 5. Konkurs nie podlega zgłoszeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U.2016, poz.471.). Organizator oświadcza, że Konkurs ani żaden jego Etap nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ww. ustawie.
 6. Konkurs będzie przeprowadzany w okresie: od 9.02.2022 r. do 14.02.2022 r. włącznie, do godziny 16:00.
 7. Rozstrzygniecie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi dnia 14.02. 2022 r.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu może być́́ osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność́́ do czynności prawnych, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
  1. Zamieszkanie na terytorium RP;
  2. Posiadanie publicznego profilu na portalu Instagram;
  3. Zapoznanie się̨ i zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej formie (np. poprzez wysłanie treści akceptacji, tj.:

1. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkurs Walentynkowy rozumiem go i akceptuję.

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Walentynkowego w celu jego przeprowadzenia i wyłonienia zwycięzców, w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram na profilu Organizatora: https://www.instagram.com/balonowelove_/

2. Wykonanie Zadania konkursowego o którym mowa w §4 ust.1, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie Zadania Konkursowego w terminie wyznaczonym w § 2 ust. 6 i jego akceptacja przez moderatorów.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§4. ZADANIE KONKURSOWE I ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

1. Aby przystąpić́ do Konkursu należy wykonać́ Zadanie konkursowe, polegające na:

1) Polubieniu i udostępnieniu konkursowego postu

2) Oznaczeniu osoby, którą chciałabyś/ chciałbyś zaprosić do konkursu

3) Napisaniu w komentarzu jak według Ciebie można wyrazić miłość

 1. Każdy z Uczestników może zgłosić́ tylko tylko jedną Odpowiedź konkursową, która musi zostać́ dodana w czasie trwania konkursu. Profil uczestnika musi być publiczny.
 2. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego Odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz że przysługują̨ mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia/tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
 3. Zgłoszenie do Konkursu nie może:

1. być antyreklamą ani naruszać dobrego imienia Organizatora, Sponsora;

2. zawierać linków, zwrotów, zdjęć uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych;

3. naruszać przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również regulaminu Portalu Instagram, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, dóbr osobistych etc.,

4. dotyczyć tematyki niezwiązanej z Konkursem,

5. mieć charakteru komunikatu czy ogłoszenia,

6. mieć charakteru pornograficznego bądź wyrażać dyskryminację rasową, etniczną, wyznaniową, czy propagować przemoc, etc.,

7. naruszać zasad uczciwej konkurencji w stosunku do podmiotów konkurencyjnych względem Organizatora, Sponsora.

 1. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Instagram oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
 2. Konkurs jest moderowany. Każda zgłoszona do Konkursu Odpowiedź konkursowa, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowana przez moderatorów.
 3. Jury ma prawo dyskwalifikacji odpowiedzi konkursowych nie odpowiadających tematowi zadania konkursowego lub niespełniających innych warunków Konkursu.

  §5 ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY

 1. Zwycięzców Konkursu wybiera Jury spośród wszystkich Uczestników, którzy wykonają Zadanie konkursowe, określone w § 4 ust.1, w okresie trwania Konkursu oraz spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Jury, że zgłoszenie do Konkursu nie spełnia któregokolwiek z warunków Regulaminu, nie będzie ono podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.
 3. Jury nagrodzi najbardziej kreatywnego i oryginalnego uczestnika konkursu. Zwycięzca nie zostanie wybrany w sposób losowy. Zwycięzca otrzyma jedną nagrodę. Z awiadomienie o wygranej w Konkursie nastąpi poprzez dodanie pod postem konkursowym komentarza z informacją o Zwycięzcy, z oznaczeniem profilu.
 4. Decyzję o wyborze zwycięzcy podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych odpowiedzi konkursowych. Decyzja Jury w przedmiocie wyboru Zwycięzcy Konkursu jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich Uczestników. Opinie Jury o poszczególnych zgłoszeniach do Konkursu nie są udostępniane.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród w przypadku niesatysfakcjonującego poziomu nadesłanych Odpowiedzi konkursowych.

§6 NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie dla wybranego przez Jury zwycięzcy jest nagroda w postaci Poczty Balonowej.

§7 ZASADY ODBIORU NAGRÓD

1. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy w ciągu 1 tygodnia od podania Organizatorowi niezbędnych danych osobowych przez zwycięzcę konkursu do wysyłki (tj. imię, nazwisko, adres do wysyłki, telefon). Dane osobowe określone w zdaniu poprzednim należy podać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na portalu i profilu, na którym odbywa się Konkurs.

2. Koszty wysyłki nagrody ponosi Organizator.

3. W przypadku:

a) niepodania danych do wysyłki nagrody w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu,

b) podania danych do wysyłki uniemożliwiających dostarczenie nagrody,

c) rezygnacji z nagrody,

d) lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny,

Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagrody lub przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Jury.

4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny ani prawo przeniesienia roszczenia o wydanie nagrody na osobę trzecią. Nie jest możliwa także rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

§8 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie listem poleconym skierowanym na adres Organizatora.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie trwania Konkursu lub w ciągu 14 dni od jego zakończenia.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, wskazanie przyczyny reklamacji, oczekiwany sposób jej rozpatrzenia, nazwę konkursu oraz profil i serwis na jakim się on odbywa lub odbywał oraz własnoręczny podpis.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu. Przy czym reklamacje niespełniające wymagań określonych w ust. 1-3 nie będą rozpatrywane.

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (obowiązujące od 25 maja 2018 r.).
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu tj. CELEBRE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górczewskiej 53, 01-401 Warszawa (KRS 0000872444, NIP 527-29-43-528, REGON 387677079.
 3. Uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak podanie danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Konkursem, na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie, w tym wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionym celu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia dalsze branie udziału w Konkursie. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania będzie skutkowało wykluczeniem z Konkursu.
 5. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, numer telefonu, adres do wysyłki nagrody, a także w razie procedury reklamacyjnej – numer konta bankowego do zwrotu oraz adres zamieszkania Uczestnika. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, obejmuje także publikację imion i nazwisk zwycięzcy Konkursu na portalach/kontach należących do Organizatora konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
 6. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa powyżej, Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za koszty i wydatki Uczestników związane z Konkursem.
 3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury lub moderatorzy) mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu także w trakcie jego trwania, tym zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu, a także odwołania Konkursu bez podania przyczyny, jeżeli zaistniałe okoliczności nie pozwolą Organizatorowi przeprowadzić Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności w przypadku:

a) wzięcia udziału w Konkursie mniejszej liczby Uczestników niż 3

b) spełnienia przez mniej niż 3 osób warunków Regulaminu przez Uczestników

c) niesatysfakcjonującego poziomu nadesłanych Odpowiedzi konkursowych

d) zaistnienia siły wyższej.

Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej BalonoweLove.pl Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje zasady określone w niniejszym Regulaminie, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
 3. Spory mogące wyniknąć w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.