Celem niniejszej polityki prywatno艣ci jest przekazanie informacji na temat tego, jak gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, gdy wykorzystywany jest nasz sklep internetowy. Obejmuje to wszystkie dane osobowe, jakie zostan膮 podane za po艣rednictwem tego sklepu internetowego m.in. podczas sk艂adania zam贸wie艅 za po艣rednictwem sklepu.

Przywi膮zujemy du偶膮 wag臋 do ochrony Twoich danych osobowych i dbamy o Twoj膮 prywatno艣膰. Dokument, kt贸ry czytasz zawiera informacje o zasadach na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przys艂uguj膮cych Ci w zwi膮zku z tym uprawnieniach.

Zarazem celem polityki jest nale偶yte informowanie o sprawach zwi膮zanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczeg贸lnie wobec tre艣ci przepis贸w o ochronie danych osobowych, w tym rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (鈥濺ODO鈥).

Poni偶ej znajdziesz podstawowe zasady na podstawie, kt贸rych dochodzi do przetwarzania przez nas danych osobowych:

Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezb臋dnym do 艣wiadczenia us艂ug jest Celebre sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮, adres: ul. G贸rczewska 53, 01-401 Warszawa, dla kt贸rej akta rejestrowe prowadzi S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia艂 Gospodarczy KRS pod numerem 0000872444 (dalej 鈥濩elebre鈥 lub 鈥濵y鈥).

We wszelkich sprawach zwi膮zanych przetwarzaniem danych osobowych mo偶na kontaktowa膰 si臋 z nami w spos贸b nast臋puj膮cy:

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych. Dane osobowe s膮 przetwarzane przez nas w celu:

 • 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 co obejmuje w szczeg贸lno艣ci sk艂adanie zam贸wie艅 na dostaw臋 zam贸wionych towar贸w, udostepnienia tre艣ci na stronach internetowych Celebre, udostepnienie formularzy kontaktowych, umo偶liwienie obs艂ugi reklamacji, realizacj臋 umowy lub udost臋pnienie na stronach internetowych Celebre naszej oferty;

 • w celu zapewnienia bezpiecze艅stwa us艂ug 艣wiadczonych przez nas drog膮 elektroniczn膮, w tym przeciwdzia艂ania ewentualnym nadu偶yciom lub oszustwom, a tak偶e zapewnieniu poprawnego dzia艂ania system贸w wykorzystywanych do 艣wiadczenia tych us艂ug, w zwi膮zku z realizacj膮 naszych cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionego interesu;

 • w celach marketingu bezpo艣redniego oferowanych produkt贸w lub us艂ug wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionego interesu Celebre, b膮d藕 w innych celach, na kt贸re u偶ytkownik wyrazi zgod臋, je偶eli jest ona wymagana zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami;

 • w celu ustalenia oraz dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Celebre w post臋powaniach s膮dowych i administracyjnych, a tak偶e przeciwdzia艂ania ewentualnym nadu偶yciom lub oszustwom, w zwi膮zku z prawnie uzasadnionym interesem Celebre;

 • w celu niezb臋dnym do wype艂nienia przez nas obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na administratorze, w szczeg贸lno艣ci poprzez wykazanie przez nas przestrzegania przepis贸w dotycz膮cych ochrony danych osobowych.

Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda osoby, kt贸rej dane osobowe dotycz膮 (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);

 • niezb臋dno艣膰 do wykonania umowy lub do podj臋cia dzia艂a艅 wnioskowanych przez osob臋, kt贸rej dane osobowe dotycz膮 przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);

 • niezb臋dno艣膰 do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na nas jako us艂ugodawcy (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);

 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez nas lub przez stron臋 trzeci膮, kt贸rymi mog膮 by膰 operatorzy p艂atno艣ci elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Zakres przetwarzania. Przetwarzanie Twoich danych osobowych mo偶e obejmowa膰: numer zam贸wienia, numer faktury lub paragonu, imi臋 i nazwisko, adres do faktury, adres do dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy w przypadku zakupu na jej rzecz, numer NIP, informacje dotycz膮ce wybranej przez Ciebie p艂atno艣ci, historia komunikacji oraz informacje gromadzone za pomoc膮 plik贸w cookies.

Odbiorcy danych. Dost臋p do danych osobowych b臋dzie przys艂ugiwa艂 wy艂膮cznie upowa偶nionym osobom dzia艂aj膮cym w imieniu Celebre, kt贸ry jako administrator nie udost臋pnia danych osobowych innym odbiorcom, za wyj膮tkiem ich ujawniania podmiotom je przetwarzaj膮cym na zlecenie i w imieniu Celebre 艣wiadcz膮cym us艂ugi teleinformatyczne, ksi臋gowe, prawne, marketingu, archiwizacji, oraz podmiotom, kt贸re uczestniczy膰 b臋d膮 w dostawie zam贸wionego towaru, takim jak firmy kurierskie lub poczta polska, jak r贸wnie偶 podmiotom kt贸rym Celebre jako administrator jest upowa偶niony lub zobowi膮zany do przekazania danych na podstawie przepis贸w prawa.

Okres przechowywania danych. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zwi膮zany jest ze wskazanym powy偶ej celem ich przetwarzania. Wobec powy偶szego dane osobowe b臋d膮 przetwarzane odpowiednio przez okres realizacji stosownej umowy, w tym okresu reklamacyjnego, przez czas w kt贸rym przepisy nakazuj膮 Celebre jako administratorowi przechowywanie danych (w tym wynikaj膮cych z ustawy o rachunkowo艣ci, przepis贸w podatkowych lub RODO), lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszcze艅, do dochodzenia kt贸rych mo偶e by膰 konieczne dysponowanie danymi.

Obszar przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane przez Celebre b臋d膮 przechowywane wy艂膮cznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrze偶eniem jednak偶e, 偶e wobec potrzeby dostawy zam贸wionego towaru poza ten obszar mo偶liwe jest przekazanie danych firmie realizuj膮cej dostaw臋 poza ten obszar. Dane osobowe mog膮 by膰 r贸wnie偶 przekazywane poza ten obszar wobec mo偶liwego korzystania przez Celebre z rozwi膮za艅 chmurowych dostarczanych przez firmy informatyczne 鈥 w贸wczas takie przekazanie nast膮pi na podstawie standardowych klauzul zatwierdzonych przez Komisj臋 Europejsk膮 lub wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych zatwierdzonych przez organ nadzorczy stosowanych przez te firmy.

Prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych. Masz prawo dost臋pu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo 偶膮dania ich sprostowania, ich usuni臋cia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w okre艣lonych przepisami sytuacjach. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przys艂uguje Ci prawo do cofni臋cia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania dokonanego przed cofni臋ciem zgody.

Aby skorzysta膰 z powy偶szych praw prosimy o kontakt z nami w spos贸b okre艣lony wy偶ej przy okre艣leniu administratora danych osobowych.

Informujemy, 偶e przys艂uguje Ci ponadto prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub innego organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych w pa艅stwie cz艂onkowskim Unii Europejskiej, je偶eli uznasz, 偶e przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza postanowienia przepis贸w o ochronie danych osobowych.

Profilowanie. Dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany, w tym profilowane przy wykorzystaniu informacji o Twojej aktywnosci na stronie, w tym dokonaych wyborach lub zakupach, historii przegl膮dania, w celu dostosowania informacji marketingowych do Twoich indywidualnych preferencji.

Zasady przetwarzania danych osobowych. Dok艂adamy szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony praw i wolno艣ci os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, w szczeg贸lno艣ci zapewniamy, 偶e przetwarzane dane s膮:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w spos贸b przejrzysty;

 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych s膮 przetwarzane;

 • prawid艂owe i w razie potrzeby uaktualniane;

 • przechowywane przez okres nie d艂u偶szy ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia cel贸w, w kt贸rych s膮 przetwarzane;

 • przetwarzane w spos贸b zapewniaj膮cy odpowiednie bezpiecze艅stwo danych osobowych, w tym ochron臋 przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, ochron臋 przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz przypadkow膮 utrat膮. Wykorzystujemy odpowiednie 艣rodk贸w techniczne i organizacyjne;

 • zbierane w konkretnych, wyra藕nych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w spos贸b niezgodny z tymi celami.

Dobrowolno艣膰 podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak偶e brak podania danych mo偶e uniemo偶liwi膰 Celebre wype艂nienie celu dla kt贸rych dane osobowe mia艂y zosta膰 przekazane. W szczeg贸lno艣ci niepodanie niekt贸rych danych osobowych (jak np. danych adresowych) mo偶e uniemo偶liwi膰 dokonanie zakupu w naszym sklepie internetowym, udzielenie odpowiedzi na korespondencj臋 lub obs艂ug臋 sprawy w zwi膮zku z skierowanym do nas zapytaniem, jak r贸wnie偶 wykonanie ci膮偶膮cego na nas obowi膮zku prawnego.

Cookies. Nasze strony internetowe mog膮 wykorzystywa膰 pliki cookies i podobne technologie w celach statystycznych poprzez zbieranie informacji o Twoich odwiedzinach podstron sklepu internetowego Celebre razem z informacj膮 o Twojej przegl膮darce internetowej i systemie operacyjnym, jak r贸wnie偶 w celu 艣wiadczenia us艂ug poprzez utrzymywanie na serwerze tzw. sesji, a tak偶e w celu umo偶liwienia przystosowania serwisu sklepu Celebre do Twoich indywidualnych potrzeb. Mo偶esz okre艣li膰 warunki przechowywania lub dost臋pu do plik贸w cookies w Twojej przegl膮darce. Je偶eli nie zgadzasz si臋 na wykorzystanie plik贸w cookies zmie艅 ustawienia przegl膮darki. Wy艂膮czenie obs艂ugi plik贸w cookies mo偶e uniemo偶liwi膰 korzystanie z niekt贸rych element贸w stron sklepu internetowego Celebre. Korzystanie z witryny naszego sklepu bez zmiany ustawie艅 Twojej przegl膮darki oznacza za艣, 偶e wyra偶asz zgod臋 na umieszczenie plik贸w cookies w Twoim urz膮dzeniu ko艅cowym.

Zmiana Polityki przetwarzania. W zwi膮zku z ci膮g艂ym rozwojem naszego sklepu internetowego, jak r贸wnie偶 wobec post臋pu techniki zasady okre艣lone w niniejszym dokumencie mog膮 ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie p贸藕niej ni偶 na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej tre艣ci niniejszego dokumentu na naszej stronie internetowej.