Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku woli odstąpienia od umowy zawartej z Celebre Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej balonowelove.pl.

Dane Klienta :

Imię i Nazwisko

………………………………………………………………………………………………………

Dane firmy ( nazwa, NIP )

………………………………………………………………………………………………………

Adres

………………………………………………………………………….……………………………

Kod pocztowy …………………….. Miejscowość ………………………………………………

E-mail ………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu ……………………………………………………………………………………..

Data otrzymania zamówienia …………………………………………………………………….

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych

praw konsumentów (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy kupna – sprzedaży Dane towaru:

– nazwa produktu i ilość

………………………………………………………………………

– indeks produktu

…………………………………………………..………………….

– numer zamówienia

…………………………………………………………………….

– numer faktury Vat

…………………………………………………………………….

Proszę o zwrot kwoty

………………………………..……………………………………

Słownie ………………………………………….……………………………………………………

Numer rachunku bankowego ……………………………………………………………………………….

Dane posiadacza rachunku bankowego ……………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zwracam produkt w pełni kompletny oraz w nienaruszonym stanie.

……………………………………………………….

Data i czytelny podpis Klienta

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 2 poz. 271 z poź. zm.) w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru bez śladów użytkowania świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia wraz z kompletem akcesoriów i dokumentów m.in. karta gwarancyjna, dowód zakupu oraz poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu.

UWAGA!!! Dowód zakupu (paragon/faktura) należy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem osoby, która odstępuje od umowy zawartej na odległość. Zwrot należności za zwrócone towary, nastąpi w terminie 14 dni roboczych na wskazane konto od daty otrzymania zwrotu. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem, Klient zwraca przesyłkę na własny koszt.